A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Only variable references should be returned by reference

Filename: core/Common.php

Line Number: 257

Xarxanatura 2000

AFECTACIONS DE XARXA NATURA 2000 AGRICULTURA

Afectacions a l’empresa agrícola, ramadera i forestal.

(Afectacions derivades de les Directrius de Gestió aprovades per Acord de Govern 112/2006 de 5 de setembre)

Afectacions per reduir la superfície productiva:

 • Els criteris i mesures ambientals contemplats en els contractes globals d’explotació i les mesures agroambientals que promogui l’administració agrària, es definiran amb la Direcció General del Medi Natural.
 • Es fomentarà la recuperació i millora dels marges entre conreus.
 • Es fomentarà el manteniment dels rostolls de certes àrees de distribució de les aus estèpiques, tenint en compte la creació d’una franja perimetral de seguretat contra incendis en els espais més forestals.
 • Es fomentarà l’increment de guarets, erms i vegetació natural a l’espai, així com l’aplicació de criteris de gestió encaminats a la millora de l’estructura i funcionalitat dels cultius.
 • Es fomentarà la presència de guarets de diferents tipologies a un mínim del 20% de l’explotació. a les àrees de distribució de les aus estèpiques.

Afectacions a la viabilitat de la ramaderia:

 • Es permetrà la construcció de noves granges d’acord amb l’actual legislació sectorial. No obstant, sempre hauran de ser compatibles amb la conservació dels valors naturals de l’espai, molt especialment de les aus estèpiques, la qual cosa serà objecte d’avaluació en el procediment d’autorització. Aquesta avaluació haurà de tenir en compte l’impacte acumulat pel total d’explotacions a la zona.
 • La gestió de dejeccions ramaderes en espais de la xarxa Natura 2000 estarà regulada per la legislació sectorial tot i que, en el marc del pla especial de cada espai es podrà fer alguna regulació específica amb motiu d’una millor protecció dels valors naturals en sectors concrets.

Afectacions al mercat de sòl rústic:

 • S’estudiarà la creació d’un banc de terres que pugui contribuir a la consecució dels objectius de conservació en els espais de la xarxa Natura 2000. La ingerència per part de l’administració en el mercat de sòl rústic sens dubte afectarà a totes les activitats que per normativa s’hi han de desenvolupar. Per exemple: benzineres, canteres, alguns esports…

Afectacions a la gestió forestal:

 • Totes les finques de titularitat privada que tenen territori dins un espai xarxa Natura 2000 acabin tenint el seu Pla de gestió i ordenació (PTGMF, PSGF o Pla d’Ordenació). Hauran de tenir criteris de conservació dels hàbitats i de les espècies.
 • Tots els treballs d’aforestació de terrenys agrícoles hauran de ser autoritzats, amb l’informe previ de l’òrgan gestor de l’espai o pel DMAH.
 • Les tasques de realització d’aprofitaments forestals no es podran realitzar quan es vulgui, s’hauran de fer en èpoques que no interfereixin amb el cicle biològic de les espècies d’interès comunitari de l’espai.
 • No s’admetran rompudes de terrenys forestals.
 • S’afavoriran els tractaments silvícoles que rebutgin l’ús de productes fitosanitaris per la seva afectació, directa o indirecta, sobre la fauna.
 • Els aprofitaments forestals que es desenvolupin en àrees amb bosc de ribera, marges arbrats de conreu o fileres arbrades de recs i sèquies han de garantir la persistència i conservació de les comunitats forestals i hàbitats d’interès comunitari.
 • Les noves plantacions forestals no poden suposar, en cap cas, la desaparició d’hàbitats d’interès comunitari.

Afectacions per a la gestió cinegètica:

 • No es permetran les àrees privades de caça amb reglamentació especial.
 • Per a la realització de batudes excepcionals de senglar i altres espècies de caça major entre els mesos de febrer a juny en l’espai caldrà una autorització específica prèvia dels responsables de la gestió de l’espai natural.

Afectacions per a l’ús de l’aigua i les infraestructures hidràuliques:

 • Les infraestructures hidràuliques han d’evitar causar perjudici a la integritat dels espais de la xarxa Natura 2000 tenint en compte els hàbitats i espècies que són objectius de conservació de cada espai.
 • En la construcció de noves infraestructures hidràuliques s’aplicaran les mesures correctores adients amb l’objectiu d’assegurar la permeabilitat de les infraestructures per la fauna silvestre.
 • Qualsevol nova concessió d’extracció d’aigua, tant subterrània com superficial, haurà de comptar amb informe preceptiu de l’òrgan gestor de l’espai protegit, que avaluï la seva possible afectació als hàbitats i les espècies d’interès comunitari.